Usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem

Projekt zmian do ustawy o VAT zakłada objęcie z dniem 1 stycznia 2017 r. znacznej część usług budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że to usługobiorca, a nie jak dotychczas usługodawca rozliczy podatek VAT należny.

Poszczególne usługi budowlane objęte tym mechanizmem zostały wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 14. Wykonana usługa budowlana będzie rozliczana na zasadzie odwrotnego obciążenia jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

·         usługobiorca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

·         usługodawca jest podatnikiem, niekorzystającym z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT,

 

·         usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca