Oferta

Księgi Rachunkowe:

 • prowadzenie, na podstawie dostarczonych dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych jednostki,

 • okresowe ustalanie wyniku finansowego,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie ewidencji na potrzeby opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • prowadzenie ewidencji na potrzeby opodatkowania w formie karty podatkowej

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych,

 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT).

Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie:

 • ustalanie, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowych, zaliczek na podatek dochodowy,

 • sporządzanie okresowych i rocznych zeznań i deklaracji podatkowych.

Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych:

 • prowadzenie akt osobowych,

 • sporządzanie i rozliczanie list płac,

 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

Usługi dodatkowe:

 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,

 • reprezentowanie podatnika podczas kontroli podatkowych i skarbowych,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w formie określonej przez GUS,

 • doradztwo w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,

 • wystawianie faktur, not korygujących, not odsetkowych,

 • zeznania roczne.