15 listopada mija termin złożenia wniosku o refundację wynagrodzeń młodocianych

Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników, uczących się w formach szkolnych, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wypłacanych im wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Zwrot kosztów może otrzymać pracodawca jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

·         zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 15 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

·         pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego.

 

Wniosek o refundację składa się do Wojewódzkiej Komendy OHP (centrum edukacji i pracy młodzieży), właściwej ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.