30 września br. upływa termin udzielenia zaległego urlopu

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.

Jeżeli zaistnieją przeszkody do udzielenia urlopu w roku nabycia do niego prawa, wówczas termin udzielenia urlopu już zaległego wskazuje Kodeks pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy za rok poprzedni należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Urlop zaległy za 2014 r., który choć wymagają tego przepisy nie zostanie udzielony pracownikowi do 30 września br., nie skutkuje utratą prawa do tego urlopu. Zasadniczo przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, w tym prawa do urlopu wypoczynkowego, następuje z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.