Do 23 stycznia 2017 r. zawiadomienie o prowadzeniu księgi podatkowej

Podatnicy, którzy na dzień 1 stycznia 2017 r. założyli księgę podatkową mają obowiązek zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 23 stycznia 2017 r.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek to informację tę przekazuje naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na jego miejsce zamieszkania. W przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie takie składają wszyscy wspólnicy odpowiednio do naczelników urzędów skarbowych właściwych wg miejsca zamieszkania każdego z nich.

Zgodnie z art.24a ust. 3c ustawy o pdof, zawiadomienie o prowadzeniu księgi podatkowej może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Możliwość taką mają osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych, którzy w tym celu powinni zaktualizować swoje dane na druku CEIDG-1.

 Zawiadomienie o założeniu księgi podatkowej jest wiążące również w kolejnych latach podatkowych. Podatnicy, którzy w 2016 roku prowadzili księgę podatkową, nie muszą składać ponownego zawiadomienia.