PIT-2 w 2017 r.

Jedynie pracodawca, który dysponuje złożonym przez pracownika oświadczeniem PIT-2 na potrzeby obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, ma prawo zaliczki te obniżać o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Nowe zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek znajdują zastosowanie jedynie do rocznego obliczania podatku. W trakcie roku podatkowego, przy poborze zaliczek od należności pracowniczych, uzyskanych w danym miesiącu, kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 46,33 zł, czyli 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek, która wynosi 556,02 zł. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w sytuacji gdy dochód pracownika przekroczy kwotę 85.528,00 zł , pracodawca powinien od następnego miesiąca zaprzestać potrącać kwotę zmniejszającą podatek.

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Jeżeli pracownik dostarczył oświadczenie pracodawcy w ubiegłym roku lub latach poprzednich i nie zmienił się stan faktyczny w nim wykazany, nie ma obowiązku ponownego składania oświadczenia.

W oświadczeniu PIT-2 pracownik potwierdza, że:

·         nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

·         nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

·         nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

·         nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art.44 ust. 3 ustawy o pdof, tj. dochodów z działalności gospodarczej (art.14 ustawy), oraz z najmu lub dzierżawy,

 ·         dany zakład jest właściwy do stosowania zmniejszenia zaliczek na podatek dochodowy.