Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Nową formą mającą na celu aktywizację osób bezrobotnych są pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

O pożyczkę ubiegać się mogą:

  • bezrobotni,

  • poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

  • studenci ostatniego roku studiów,

jeżeli spełniają poniższe warunki:

  • nie byli karani, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

  • nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej,

  • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadzili działalności gospodarczej.

Wysokość pożyczki nie może być większa niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie (tj. w sierpniu br.) jest to kwota 77.906,20 zł. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może wynieść do 100 proc. kosztów poniesionych na jej podjęcie. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 lat. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie pożyczki na okres nie dłuższy niż 12 m-cy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Konieczne jest wniesienie zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki w odpowiedniej formie.

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.