Osoby rozpoczynające prowadzenie działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mogą skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Z możliwości tej uprawnieni przedsiębiorcy mogą skorzystać w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie skorzystają osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą,

  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym wykonywały m.in. w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Preferencyjną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2014 r. stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 504 zł (30% minimalnego wynagrodzenia: tj. 1.680 zł x 30%). Za styczeń – grudzień 2014 r. składka na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż:

  • 98,38 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

  • 40,32 zł (tj. 8,00%) na ubezpieczenie rentowe

  • 12,35 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

  • 9,73 zł (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3.004,48 zł, a składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2014 r., nie może być niższa niż:

  • 270,40 zł (tj. 9% podstawy wymiaru).