Jeżeli dokonujesz sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jesteś zobowiązany do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Obowiązek ten nie dotyczy jednak absolutnie wszystkich. Zarówno podatnicy, którzy kontynuują prowadzenie sprzedaży na rzecz w/w podmiotów jak i podatnicy, którzy rozpoczęli tę sprzedaż są zwolnieni z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej jeżeli nie przekroczą obrotu, sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w wysokości 20.000 zł rocznie. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku limit 20.000 zł będzie określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności.

Ponadto, należy mieć na uwadze fakt, iż ustawodawca przewidział szereg rodzajów działalności, co do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych.