Osoba bezrobotna, która chce rozpocząć własną działalność gospodarczą może ubiegać się o przyznanie jednorazowej pomocy z Funduszu Pracy na jej podjęcie.

Bezrobotny, po spełnieniu określonych warunków, może uzyskać dotację w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku przyznania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, urząd pracy podpisuje z bezrobotnym umowę. Zawiera ona w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków, w określonym w umowie terminie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.